Udostępnianie informacji publicznej


Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej stanowi wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.

Zasady udostępniania informacji publicznych będących w posiadaniu Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Marklowicach w celu ich ponownego wykorzystywania

Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja publiczna:

 • udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Marklowicach
 • przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej dla informacji publicznych udostępnianych w BIP

Jeśli dla danej informacji publicznej udostępnionej w BIP Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Marklowicach nie zostały określone inne, odrębne warunki ponownego wykorzystywania, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wykorzystujące te informacje w celu ich ponownego wykorzystywania są zobowiązane do:

 • poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej,
 • udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie,
 • informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.

Sposób korzystania z informacji publicznych spełniających cechy utworu lub stanowiących bazę danych

Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w  Marklowicach zapewnia możliwość wykorzystywania utworu lub bazy danych, do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania kopii utworu lub bazy danych, w całości lub we fragmentach, oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych, pod warunkiem, że nie narusza to ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych z zastrzeżeniem praw przysługujących podmiotom trzecim.

Zasady odpowiedzialności Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Marklowicach

Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Marklowicach nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystanie udostępnionej lub przekazanej informacji publicznej w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny.
Szkoła Podstawowa nr 1 w Marklowicach nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie informacji publicznej będącej utworem lub bazą danych przez podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystania utworu lub bazy danych przysługujące Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Marklowicach.

 • Tryb wnioskowy udostępniania informacji publicznych w celu ponownego wykorzystywania
 • Udostępnienie informacji publicznych w celu ich ponownego wykorzystywania następuje na wniosek w przypadkach gdy:

a. informacja publiczna nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Marklowicach.
b. wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację publiczną na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone.

 • Wniosek składa się na formularzu, którego wzór określił Minister Administracji i Cyfryzacji Rozporządzeniem z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji  publicznej (Dz. U. z 2012 r., poz.94). Wniosek można złożyć w formie dokumentu papierowego bądź w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku, wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

 • Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych możliwe jest przedłużenie załatwienia sprawy o kolejne 20 dni, po zawiadomieniu wnioskodawcy w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku.

Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Marklowicach może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, jeżeli przygotowanie informacji publicznej w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.
Przy rozpatrywaniu wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej może zostać nałożona opłata za udostępnienie informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystywania. Przy obliczaniu opłat będą brane pod uwagę m.in. następujące czynniki związane z przygotowaniem i przekazaniem informacji publicznej:

 • koszty materiałów, które zostaną wykorzystane do przygotowania informacji,
 • koszty pracy poniesionej w celu przygotowania informacji,
 • koszty związane z przekazaniem przygotowanej informacji.

Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, określenia warunków ponownego wykorzystywania lub wysokości opłaty:

 • Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej, a także wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. W przypadku otrzymania sprzeciwu, Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w  Marklowicach, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat.
 • Do decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz o wysokości opłat stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, z tym że:

a. odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni;
b. uzasadnienie decyzji o odmowie ponownego wykorzystywania informacji publicznej na podstawie art. 23g ust. 8 pkt 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej zawiera wskazanie osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która posiada prawa autorskie, jeżeli jest znana, albo licencjodawcy, od którego Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w  Marklowicach uzyskała dany utwór.

 • Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z tym że:

a. przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
b. skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.
W zakresie nieobjętym powyższą regulacją zasady udostępniania informacji publicznych celem ich ponownego wykorzystywania w sposób szczegółowy unormowane zostały w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 

Informacja wytworzona przez:
Agnieszka Marczykowska
email: bip-sp1@marklowice.pl
, w dniu:  23‑09‑2020 19:38:51
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Agnieszka Marczykowska
email: bip-sp1@marklowice.pl
, w dniu:  23‑09‑2020 19:38:51
Data ostatniej aktualizacji:
23‑09‑2020 19:44:02
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie